ويدئوی شماره يک، به فارسی

به سايت گوهر خرد خوش آمديد
(اهداف ويدئوی شمارۀ يک (به فارسی

آشنايی مقدماتی با اهداف، ساختار و متصدی سايت
معرفی مقدماتی اصول يادگيری زبانهای خارجی
معرفی مقدماتی روشهای تماس با سايت

ويدئوی شماره دو، به انگليسی

مقدمات آموزش
 (اهداف ويدئوی شمارۀ دو (به انگليسی

آشنايی مقدماتی با اهداف، ساختار و متصدی سايت
معرفی مقدماتی اصول يادگيری زبانهای خارجی
ارائۀ يک نمونه از روشهای آموزشی انيميشنی جديد
ارائۀ متنی که بخشی از تمرينهای جلسۀ اوّل خواهد بود

ويدئوی شماره سه، به روسی

مقدمات آموزش
(اهداف ويدئوی شمارۀ سه (به روسی

آشنايی مقدماتی با اهداف، ساختار و متصدی سايت
معرفی مقدماتی اصول يادگيری زبانهای خارجی
ارائۀ يک نمونه از روشهای آموزشی انيميشنی جديد
ارائۀ متنی که بخشی از تمرينهای جلسۀ اوّل خواهد بود

ويدئوی شماره چهار، به انگليسی

تعيين سطح
(اهداف ويدئوی شمارۀ چهار (به انگليسی

آشنايی مقدماتی با نمونه ای از تمرينهای تلفّظ
معرفی مقدماتی اصول مطالعه و درک مطلب
ارائۀ نمونه ای از کيفيّت مطالب مورد استفاده برای تدريس

ويدئوی شماره پنج، به فارسی

آموزش فن يادگيری قسمت اوّل
(اهداف ويدئوی شمارۀ پنج (به فارسی

آشنايی با مبانی علم آموزش و يادگيری
معرّفی انواع حافظه و انواع يادگيری
کاربرد اين اطلاعات در يادگيری زبان

ويدئوی شماره شش، به فارسی

آموزش فن يادگيری قسمت دوّم
(اهداف ويدئوی شمارۀ شش (به فارسی

آشنايی با مبانی علم آموزش و يادگيری
معرّفی انواع حافظه و انواع يادگيری
کاربرد اين اطلاعات در يادگيری زبان

ويدئوی شماره هفت، به فارسی

آموزش فن يادگيری قسمت سوّم
(اهداف ويدئوی شمارۀ هفت (به فارسی

آشنايی با مبانی علم آموزش و يادگيری
معرّفی روش آموزشی مفهومی - الهامی
غير ضروری بودن حفظيّات و دستور زبان

بزودی: ويدئوی شماره هشت، به فارسی

 آموزش فن يادگيری قسمت چهارم
(اهداف ويدئوی شمارۀ هشت (به فارسی

آشنايی با مبانی علم آموزش و يادگيری
مزايای روش آموزشی مفهومی - الهامی

قدری دربارۀ روشهای يادگيری زبان
قبل از اينکه بطور جدّی وارد بحث يادگيری زبان انگليسی و يا هر زبان ديگری شويد، ضروری است که به نکتۀ زير توجّه فرماييد. اين نکته آنقدر ساده است که در بسياری از موارد مورد کم توجّهی قرار می گيرد ولی در عين حال در تسهيل يادگيری زبان از نقش و اهمّيّت فراوانی برخوردار است.
مغز انسان (و همه موجوداتی که قادر به يادگيری به روشهای مشابه ما هستند)، سه ورودی اصلی و سه خروجی اصلی برای اطلاعات دارد. وروديهای اصلی عبارتند از بينايی، شنوايی و لامسّه. خروجيهای اصلی عبارتند از تکلّم و نوشتار و حرکت اندامها.
با وروديها مطمئناً آشنايی قبلی داريد. زمانيکه تصويری را می بينيد و فرضاً چهرۀ فردی را در تصوير شناسايی می کنيد، اطلاعات را از طريق بينايی دريافت کرده و با سوابق اطلاعات در مغز مقايسه می کنيد. به همين ترتيب اگر صدای فردی يا پرنده ای را بشنويد و صدا را شناسايی کنيد، از شنوايی به عنوان ورودی اطلاعات به مغر استفاده کرده ايد. در مورد يک فرد نابينا، لمس کردن برجستگيهای کوچک حروف بريل باعث ورود اطلاعات به مغز به صورت حروف نوشتاری می شود. يک فرد بينا هم با لمس کردن يک جسم، می تواند ماهيّت آنرا شناسايی کند. همۀ اينها نمونه هايی از بکارگيری کانالهای ورودی مغز برای ورود اطلاعات به مغز است.
خروجيهای اطلاعاتی مغز، عمدتاً عضلات را بکار می گيرند. هنگامی که کلامی را بر زبان می آوريد، با استفاده از حرکات زبان، لبها، عضلات صورت و فورم دادن حنجره، اطلاعاتی را به صورت صدا به ديگران انتقال می دهيم. در موقع نوشتن نيز با استفاده از عضلات دستهايمان، اطلاعاتی را بر روی کاغذ می آوريم. زمانی که دستتان را به علامت خداحافظی يا سلام و يا علائم ديگر حرکت می دهيد، و يا وقتيکه عضلات صورتتان را به صورتی فورم می دهيد که بيانگر شادی، خشم، تعجّب يا پيامهای ديگر باشد، بار ديگر اطلاعاتی را از مغز خودتان خارج می کنيد و به محيط اطرافتان بروز می دهيد.
نکتۀ ديگر اين است که حرکات و عضلات بدن، هم عهده دار ورود اطلاعات به مغز و هم خروج اطلاعات از مغز هستند. زمانيکه يک کودک چهار دست و پا راه می رود، عضلات تمام بدنش را طوری تنظيم می کند که همه عضلات در هماهنگی با يکديگر، تعادل و حرکت رو به جلو را ايجاد کند. اين يعنی خروج اطلاعات از مغز، برای ايجاد حرکاتی کاملاً هماهنگ و برنامه ريزی شده. امّا مغز در هر لحظه از همين عضلات هزاران پيام دريافت می کند، پيامهايی که به مغز اطلاعرسانی می کنند که آيا حرکاتی که در حال اجرا شدن هستند، آنطور که بايد و شايد دقيق و هماهنگ هستند يا اينکه بخشی از حرکتها احتياج به تنظيم و اصلاح دارند.
بدينترتيب، هر يک از ما سه کانال ورودی اطلاعات و سه کانال خروجی اطلاعات و يک کانال مشترک ورودی و خروجی داريم. جالب اين است که هر کدام از اين کانالهای ورودی و خروجی، مناطق خاصّی را در مغز به خود اختصاص می دهند. زمانيکه از بينايی خود استفاده می کنيم، بخشی از مغز فعّال می شود که کاملاّ متفاوت است از بخشی که عهده دار حرکت زبان در دهان است. به عبارت ديگر، آنچه که از طريق بينايی ياد می گيريم، می تواند هيچ تاثيری در يادگيری حرکات صحيح زبان در دهان نداشته باشد.
شما که زحمت کشيديد و تا اينجای اين متن را مطالعه فرموديد، اکنون به يک دانستۀ بسيار با ارزش دسترسی داريد که اگر درست از آن استفاده کنيد، می توانيد يادگيری خودتان را به مراتب بهبود بخشيد. يادگيری زمانی سرعت می گيرد که کانالهای ورودی و خروجی مغز را بطور صحيح بکار بگيريم. اوّل اينکه، افراد مختلف روشهای يادگيری مختلف دارند. بعضی افراد از طريق ديدن بهتر ياد می گيرند، بعضی ها از طريق شنيدن، بعضی ها از طريق نوشتن (لامسه) و گروه ديگر هم از طريق حرکت کردن.
هستند افرادی که برای يادگرفتن يک کلمه جديد، کافيست چند بار آنرا بشنوند. اگر شما از اين نوع افراد هستيد، می توانيد از فايلهای صوتی، بهترين استفاده را ببريد (يادگيری از طريق شنوايی).
هستند افرادی که برای ياد گرفتن يک کلکۀ جديد، بايد از بينايی خود کمک بگيرند. کلمه را روی يک کارت بنويسند و آن کارت را هر از چند گاه در برابر چشم خود بگيرند تا با ديدن شکل و شمايل کلمه، معنی آنرا به ياد بياورند (يادگيری از طريق بينايی).
گروه سوّم، افرادی هستند که برای يادگرفتن کلمۀ جديد، حتماً بايد آنرا چند بار بنويسند تا کلمه به خوبی در ذهنشان بماند. اين افراد، يادگيری شان از نوع لامسه ای است.
گروه چهارم کسانی هستند که حتماً لازم است راه بروند و کلمۀ جديد را تکرار کنند، شايد حتی با صدای بلند، تا بتوانند کلمه را زودتر به ذهن بسپارند (يادگيری از طريق حرکت).
شايد بعضی از شما خوانندگان اين مطلب، در مقاطع مختلف زمانی زندگی خود از روشهای مختلفی برای تقويّت يادگيری خود استفاده کرده باشيد. همۀ ما در سالهای ابتدايی، ديکته را از طريق چندين و چند بار نوشتن غلطهايمان ياد می گرفتيم، کلمات ادبيات فارسی و زبان عربی و انگليسی را شايد با راه رفتن و تکرار کردن حفظ کرده باشيد و برای حفظ کردن فرمولهای رياضيات و فيزيک، شايد روش نوشتن مکرّر را استفاده کرده باشيد.
مهمّ اين است که بدانيد روش يادگيری مطلوب شما کدام است، بينايی، شنوايی، لامسّه يا حرکت و يا ترکيبی از همۀ اينها بر حسب شرايط و موقعيّت. امّا، نکته مهم ديگر اين است که به اعتقاد برخی متخصصين علوم آموزشی، يادگيری زمانی بالاترين بهره وری را دارد که از همۀ کانالهای ورودی و خروجی مغز استفاده شود. يعنی يکی از صفات مهمّ هر برنامۀ آموزشی قویّ اين است که آموزش را با بکارگيری تمامی کانالهای ورودی و خروجی مغز اجرا نمايد.
اين موضوع خصوصاً در يادگيری زبان های خارجی بسيار مهمّ است چرا که اگر فقط از طريق بينايی و شنوايی به مغز اطلاعات را بدهيد ولی زبانتان در دهان تجربه بکارگيری کلمات را کسب نکند و انگشتهايتان تجربۀ حرکتی کافی برای جذب کلمات جديد را نداشته باشند، فرايند يادگيری زبان کند و ناقص خواهد بود.
گوشهای شما نياز به اين دارند که شما تلفّظ ديگران را بشنويد. ولی اين نوع شنيدن، کافی نيست. گوشهای شما نياز دارند که تلفّظ خود شما را هم بشنوند. هر کلمه ای که می بينيد، بايد با تلفّظ ديگران شنيده شود (شنيدن غير فعاّل)، همان کلمه بايد با تلفّظ خود شما شنيده شود (شنيدن فعّال)، همان کلمه بايد با انگشتان خودتان نوشته شود (بکارگيری عضلات انگشتان) و با زبان خود شما بيان شود (بکارگيری عضلات و حنجره). اگر راهی برای بيان کلمه به صورت حرکتی بدن و يا بيان با حالت چهره و صورت وجود داشته باشد، اين نوع بيان نيز بايد بکارگرفته شود تا يادگيری سريعتر و عمقی تر باشد. بعنوان مثال، برای يادگرفتن کلمۀ "پريدن" بد نيست که از جايتان بلند شويد و بالا پايين بپريد. برای يادگرفتن عبارت "امروز عصر چايی با شير می نوشم"، بد نيست برای خودتان يک فنجان چايی بريزيد و در حالی که چايی می نوشيد، چند بار روی کاغذ بنويسيد "امروز عصر چایی با شير می نوشم" و بعد چند بار هم با صدای رسا، آنطور که حداقل خودتان صدای خودتان را بشنويد، کلمات را ادا کنيد و بلند بگوييد: "امروز عصر چايی با شير می نوشم".
.

از طريق آدرس الکترونيک زير با ما مکاتبه کنيد و نظراتتان را بنويسيد

Email: info@abstractwisdom.com.au
Whatsapp; IMO; Telegram: +61431200820

اگر مايل باشيد می توانيد سری هم به صفحات انگليسی سايت بزنيد
و محتويات هشتاد صفحه ای وبلاگ سايت انگليسی زبان ما را مطالعه فرماييد

©2015-2017 Abstract Wisdom
Sydney, Australia
ABN: 92 576 954 334
Homepage ♦
About Us in Persian ♦ About Us in English ♦
♦ Create An Account/Register ♦ Log in ♦
Contact Us (in Persian) ♦ Contact Us (in English)
♦ Small Business Blog 
♦ Why Abstract Wisdom? ♦ Why Pomegranate? ♦
∼ Terms ♦ Privacy ∼