سوال: سريعترين و پربازده ترين روش برای موفّقيّت در آزمونهای نوشتاری آيلتس کدام است؟ _

توضيحات کتبی و صوتی دريافت کنيد
بهترين راه برای ارتقاء کيفيت نوشته هايتان دريافت تصحيحهای کتبی و شفاهی است. اين يعنی بهترين استفاده از اشتباههايتان
از اشتباههايتان استفاده کنيد
لازم است هزاران بار در نوشته ها و گفتارتان اشتباه کنيد تا هر بار نکته ای جديد از اشتباههايتان فراگيريد
بنويسيد
يادگيری زبان مبتنی است بر استفاده مکرّر از خروجيها و وروديهای اطلاعاتی مغز. نوشتن يکی از خروجيهای مغز است

لطفاً برای تصحيح هر متن تايپ شدۀ چهارصد کلمه ای آزمون نوشتاری آيلتس، مبلغ سی هزار تومان هزينه در نظر بگيريد

اعضای سايت از شرايط ويژه ماهانه (غير قابل ذخيره سازی) برای دريافت اين خدمات بهره مند می شوند

اعضای دارای عضويّت کامل
در طول هر ماه عضويّت، ده متن چهارصد کلمه ای آيلتس بطور رايگان تصحيح و نکات آموزشی بصورت کتبی و صوتی ارائه می گردد
اعضای دارای عضويّت محدود
در هر ماه عضويّت، پنج متن تايپ شدۀ چهارصد کلمه ای آيلتس بطور رايگان تصحيح و نقطه نظرات کتبی ارائه می شود
اعضای رايگان - پس از تاييد عضويّت
يک متن چهارصد کلمه ای آيلتس بطور رايگان تصحيح می شود و شرح کتبی کوتاهی دربارۀ تصحيحات تقديم می گردد

مشخّصات شما

لطفاً برای ما بگوييد که چگونه با شما تماس بگيريم


پيشرفت در آزمون نوشتاری آيلتس؟

بهترين تمرين برای آزمونهای نوشتاری يک و دوی آيلتس، نوشتن و تصحيح کردن است

با استفاده از اين فورم، حداکثر چهارصد کلمه متن نوشته خود را بارگذاری کنيد و يا فايل مايکروسافت ورد آنرا در آنتهای اين فورم پيوست کنيد

لطفاً توجّه فرماييد که به درخواستهای فاقد فيش بانکی ترتيب اثر داده نمی شود


بزودی: نمونۀ کارهای تصحيح شدۀ زبان آموزان

©2015-2017 Abstract Wisdom
Sydney, Australia
ABN: 92 576 954 334
Homepage ♦
About Us in Persian ♦ About Us in English ♦
♦ Create An Account/Register ♦ Log in ♦
Contact Us (in Persian) ♦ Contact Us (in English)
♦ Small Business Blog 
♦ Why Abstract Wisdom? ♦ Why Pomegranate? ♦
∼ Terms ♦ Privacy ∼