وارد اين قسمت کنيد Cover Letter حداکثر چهارصد کلمه برای

SO WHAT'S THE DEAL WITH COVER LETTERS?

Cover letters
در بسياری از موارد، فاصلۀ بين بيکاری و اشتغال مفيد را با يک نامۀ درخواست شغلی قوی می توان طی کرد
Job hunting tips
شغل يابی، کجا و چگونه؟ اگر ندانيد کجا دنبال کار مناسب تحصيلاتتان بگرديد، ممکن سالها سردرگم بمانيد
Resume or Curriculum Vitae?
رزومه، متنی که نوشتنش يک عمر وقت می برد، خواندنش کمتر از 8 ثانيه. در چنين شرايطی چه بايد نوشت و چه نبايد نوشت؟

FROM OUR GALLERY

©2015-2017 Abstract Wisdom
Sydney, Australia
ABN: 92 576 954 334
Homepage ♦
About Us in Persian ♦ About Us in English ♦
♦ Create An Account/Register ♦ Log in ♦
Contact Us (in Persian) ♦ Contact Us (in English)
♦ Small Business Blog 
♦ Why Abstract Wisdom? ♦ Why Pomegranate? ♦
∼ Terms ♦ Privacy ∼